รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม
 

   
  นางพวงเพชร์  อระบุตร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
  นางสาวประภากุล  โถปั้น  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
   
  นางสาวนิรามัย   ศรีสูงเนิน  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 411488 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน