รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 กองช่าง
 

   
  นายธเนศพงศ์  ทับแก้ว  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นางสาวนิตยา  วิชาเงิน   นายภานุพงศ์   ชุมดาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายภูมิศักดิ์  ชื่นชม   นายเอกสิทธิ์  ดำรงสัจจ์สิริ
จ้างเหมาบริการทั่วไป   จ้างเหมาบริการทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 411569 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน