รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 
  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2565      
 
 


โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลอุทัยสวรรค์...

...

ทำบุญเทพระพุทธรูปปางคมหาจักรพรรดิ...

โครงการเยาวชนร่วมสร้าง ชุมชนสุจริต ปลุกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี ๒...


โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลอุทัยสวรรค์...

...

ทำบุญเทพระพุทธรูปปางคมหาจักรพรรดิ...

โครงการเยาวชนร่วมสร้าง ชุมชนสุจริต ปลุกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี ๒...

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/65...

โครงการแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรี...

เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565...

ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุทัยสวรรค์ ...
 
 
19 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การอุทัยสวรรค์ เรื่องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประม...
19 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การอุทัยสวรรค์ เรื่องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประม...
4 เม.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุทัยสวรรค์...
31 มี.ค. 2565 ) ประประชุมเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง...
23 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั...
1 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การอุทัยสวรรค์ เรื่องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประม...
23 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
22 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
11 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
10 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
27 ก.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
นโยบายของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการประชาชน
ข้อบัญญัติตำบล
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network (Facebook อบต.อุทัยสวรรค์)
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยา
กรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขัวญ
(No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369695 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน