หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์      
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เหตุอัคคีภัย...

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน...

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566...


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เหตุอัคคีภัย...

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน...

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู...
 
 
15 มี.ค. 2566 การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่ว...
23 ม.ค. 2566 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั่งที่ 6/2566
16 ธ.ค. 2565 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั่งที่ 5/2566
13 ธ.ค. 2565 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั่งที่ 4/2566
8 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการส...
11 พ.ย. 2565 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั่งที่ 3/2566
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
19 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
16 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
12 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
11 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
นโยบายของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการประชาชน
ข้อบัญญัติตำบล
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานผลคะแนน ITA
 
รายงานผลคะแนน ITA
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว&โอทอปสินค้า
 
สถานที่ท่องเที่ยว
Otop สินค้า
 
 
เมนู อื่นๆ
 
ติดต่อสอบถาม
กระดานเสวนา
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
การประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network (Facebook อบต.อุทัยสวรรค์)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยา
กรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
นโยบาย No Gift Policy
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 673890 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน