รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 กองคลัง
 

   
  นางสาวสลักจิต  ศรีวงษา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
  นายอนุรักษ์  พรมวงค์ นางสาวจิดาภา   บุญโสม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการคลัง
นางสาวสุดถนอม ภูษณภัทร นางสาวนุจรี  ดอนปราบ นางสาวพรนภา  ทวยจัด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินฯ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาบริการทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 411485 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน