รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 นโยบายของผู้บริหาร

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่แถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556

1. การกำหนดนโยบายให้ความสำคัญด้านงานพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภค โดย
    - จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมทุกประเภท
    - จัดให้มีระบบบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
    - จัดให้มีการบำรุงรักษา ระบบการระบายน้ำในชุมชน
2. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดย
    - นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างลงสู่ภาคปฏิบัติในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของชาวตำบลอุทัยสวรรค์
3. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
    - ส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจอาสาสายตรวจชุมชน
    - ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก อปพร.
    - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบอย่างครอบคลุม
    - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ อบต.สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งการเรียนรู้อันมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนา และการเรียนรู้ของเด็กตามพัฒนาการ
    - ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
    - ส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณี พุทธศาสนา อันดีงาม ตลอดจนการอนุรักษ์ และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    - ทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่าย อสม.ในการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย ที่ปลอดภัยในตำบล
    - ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
    - พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยยังชีพและการเข้าถึงบริการของรัฐ

      อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานด้านการรักษาความสะอาดในชุมชน
    - สร้างจิตสำนึกและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    - อนุรักษ์และส่งเสริม การดูแลรักษาป่าสาธารณะ บ๊ะออนซอน
    - จัดบริการและระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาดในชุมชน
  7. การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    - ส่งเสริมการปกครองในระบบของประชาธิปไตยตามหลักแนวทางการบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล
    - สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการบริหารงานและสร้างความรัก และความสามัคคี ของประชาชนชาวตำบลอุทัยสวรรค์
    - มุ่งสู่ตำบลสีขาวที่ปราศจากปัญหายาเสพติดทุกประเภท

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397087 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน