รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังประทุมหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสมร เลขตะโก - บ้านนายปรีชา วันธงชัย ตำบลอุทัยส 37
  22 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ ๓ สายกลางบ้าน/ถนนสายหลัก ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหน 36
  11 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุทัยสวรรค์ - บ้านโนนงาม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบ 31
  10 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง - บ้านภูเขาวงษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 30
  27 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังประทุม หมู่ที่ ๙ - บ้านซำขอนแก่น หมู่ที่ ๕ ตำบลอุทัยสวรรค์ - บ้านสามพลัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 33
  10 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 144
  25 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลอุทัยสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๘ สายทาง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 134
  23 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำขอนแก่น หมู่ที่ ๕ สายบ้านครูวิรุฬ - วัดบ้านซำขอนแก่น ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 140
  23 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายคำสันต์ ประเสริฐผล - บ้านนายสมจิตร สมทาสุวรรณ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภ 140
  23 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนางประเทือง ดอนคุณศรี - บ้านนายพิชัย ธิมาทา ตำบลอ 145

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397056 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน