รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

   
  นายธนาธร กระดานราช  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางสาวชวนพิศ  แก้วทอง  
  รอง ปลัด อบต.  
นายดอกดิน  พรจำศิล นางสาวสลักจิต  ศรีวงษา นายธเนศพงศ์  ทับแก้ว นางพวงเพชร์  อระบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294415 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน