รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

   
  นายธนาธร กระดานราช  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.08-3358-8202

 
   
  นางสาวชวนพิศ  แก้วทอง  
 

รอง ปลัด อบต.

โทร.08-4428-5998

 
นายดอกดิน  พรจำศิล นางสาวสลักจิต  ศรีวงษา นายธเนศพงศ์  ทับแก้ว นางพวงเพชร์  อระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.08-8540-4683

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.08-8594-3809

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.08-1380-8518

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.09-9508-6581

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369700 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน