รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 สำนักปลัด
 

   
  นายดอกดิน  พรจำศิล  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
  นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นางปานไพลิน  ชมภูราช นางสาวยุวดี  ไขประภาย พ.จ.อ.ประธินน์  พันธ์ภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันฯ
 
  นางนุชจรี  แก้วสุวรรณ น.ส.กวินธิดา สุวรรณพรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการ
นางนันทิชา  พันธ์ชุม นางสาธิตา  บุญโสม นางสาวสุภาภรณ์  ตาราษี
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
  นายฤาสิทธิ์  แก้วทอง  
  พนักงานขับรถยนต์  
 
นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ นายกิตติศักดิ์   ผลประการ นางสาวดวงฤดี นาสมหมาย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายสมร  บุญประคม นายหนูจันทร์  ภูเทียมศรี นายวีระพงษ์   ภูบาล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางยุวดี  แสนแก้ว นายประธาน  เทพจิต นางสาวมะลิวัลย์  ลาโสภา
ภารโรง

พนักงานขับรถ

จ้างเหมาบริการทั่วไป
   
  นางสาวจรัสศรี  เพชรนอก  
  จ้างเหมาบริการทั่วไป  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 411471 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน