หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.

                ชื่อและเบอร์โทร ผู้นำชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล

เบอร์โทร

1

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

นายจันเพ็ญ   เดชปก

084-9558066

2

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

นายสวรรค์   เจริญเพชรทรัพย์

085-7529058

3

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

นายคำบาน   วันวิเศษ

065-1352720

4

ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

นายปัก   บุญคาน

085-4610587

5

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

นายวิเชียร   อุทัยสา

062-1035896

6

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 (กำนัน)

นายปฐพี   ภูนาสอน

082-1188288

7

ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

นายแหวน   จันทราคีรี

087-2160354

8

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

นางติ๋ม   นามรักษ์

089-2756609

9

ผู้ใหญ่บ้าน ม.9

นายประภาส   เสาะสมบูรณ์

098-1671401

10

ผู้ใหญ่บ้าน ม.10

นางโสภา   มุมวัน

086-2200224

11

ผู้ใหญ่บ้าน ม.11

นายวิชัย   ภูวันนา

083-3298737

12

ผู้ใหญ่บ้าน ม.12

นายกิ่งศักดิ์   พูลเกษม

089-0780259

13

ประธานสภา

สมาชิก อบต. ม.3 

นายสังเวียน  ศรีชาวงษ์

061-0969320

14

รองประธานสภา

สมาชิก อบต. ม.7

นางรุ่งนภา  ชัยโยกุล

082-1429113

15

สมาชิก อบต.ม.1

นายสุดใจ  เดชปก

080-7577390

16

สมาชิก อบต.ม.2

นางติ๋ม  ทาธิวัน

084-9545659

17

สมาชิก อบต. ม.4

นายสงวน  อุราแก้ว

087-9454163

18

สมาชิก  อบต.ม.5

นายสุวัฒน์  นารั่ง

09-81179638

19

สมาชิก อบต. ม.6

นางสาวนันทะวงค์  นามศรี

093-5266059

20

สมาชิก อบต.ม. 8

นายดวง  พรมขรยาง

088-3379750

21

สมาชิก  อบต. ม.9

นายเกียรติศักดิ์  แดนโคตผม

098-2285304

22

สมาชิก อบต. ม.10

นางสาวทิพยา  เชื้ออุ่น

098-1978621

23

สมาชิก  อบต.ม.11

นายสมนึก  วงศ์ภูธร

080-1808708

24

สมาชิก  อบต.ม.12

นายหัสดี  ศรีภูธร

082-1304008

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 687114 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน