รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.

                ชื่อและเบอร์โทร ผู้นำชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล

เบอร์โทร

1

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

นายจันเพ็ญ   เดชปก

084-9558066

2

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

นายสวรรค์   เจริญเพชรทรัพย์

085-7529058

3

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

นายคำพอง   บุญวิเทียน

082-1144998

4

ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

นายปัก   บุญคาน

085-4610587

5

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

นายวิเชียร   อุทัยสา

062-1035896

6

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 (กำนัน)

นายปฐพี   ภูนาสอน

082-1188288

7

ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

นายแหวน   จันทราคีรี

087-2160354

8

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

นางติ๋ม   นามรักษ์

089-2756609

9

ผู้ใหญ่บ้าน ม.9

นายประภาส   เสาะสมบูรณ์

098-1671401

10

ผู้ใหญ่บ้าน ม.10

นางโสภา   มุมวัน

086-2200224

11

ผู้ใหญ่บ้าน ม.11

นายวิชัย   ภูวันนา

083-3298737

12

ผู้ใหญ่บ้าน ม.12

นายกิ่งศักดิ์   พูลเกษม

089-0780259

13

สมาชิก อบต. ม.1

นายจันทร์   ศรีภูธร

088-3002051

14

สมาชิก อบต. ม.1

นายบุญถัน   อัมพวา

086-0975240

15

สมาชิก อบต. ม.2

นายวิรัตน์   ทำนาเมือง

086-2420325

16

สมาชิก อบต. ม.2

นายวีระยศ   มีทำนอง

087-2142786

17

สมาชิก อบต. ม.3

นายสังเวียน   ศรีชาวงศ์

081-7293908

18

สมาชิก อบต. ม.3

นางบุญร่วม   จันทร์ดา

093-3295288

19

สมาชิก อบต. ม.4

นางสมควร   ศรีเชียงสา

062-9897646

20

สมาชิก อบต. ม.4

นางประจักษ์   พระเวียงคำ

093-1565272

21

สมาชิก อบต. ม.5

นายแสง   โมฆา

084-3934296

22

สมาชิก อบต. ม.5

นายสุวัฒน์   นารั่ง

098-1179638

23

สมาชิก อบต. ม.6

นายศราวุฒิ   ภูโคกยาว

089-8200223

24

สมาชิก อบต. ม.6

นายทวี   ลาโสภา

086-0040788

25

สมาชิก อบต. ม.7

นายสุรศักดิ์   เตี้ยคำ

093-0721972

26

สมาชิก อบต. ม.7

นางรุ่งนภา   ชัยโยกุล

082-1429113

27

สมาชิก อบต. ม.8

นางฐานิตา   นามรักษ์

082-1032831

28

สมาชิก อบต. ม.8

นายอารี   นิจโก

083-3630432

29

สมาชิก อบต. ม.9

นายประกอบ   ศิริดล

080-1883659

30

สมาชิก อบต. ม.10

นายทรงศักดิ์   ระวังชัยสงค์

086-2231448

31

สมาชิก อบต. ม.10

นางบุดดี   โสหา

080-1896733

32

สมาชิก อบต. ม.11

นายสุวรรณ   นามศรี

089-5743274

33

สมาชิก อบต. ม.11

นายประยูร   สารจันทร์

082-1062519

34

สมาชิก อบต. ม.12

นายพิชิต   มาตรแสง

086-2356075

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294435 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน