รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ 2564 84
  26 เม.ย. 2564    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2564 87
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 82
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 85
  26 เม.ย. 2564    มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 2564 87
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 85
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 84
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 2564 88
  26 เม.ย. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2564 85
  8 เม.ย. 2564    มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 85

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369780 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน