วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง ๖ แห่ง ภายในตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) โ
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๘ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์อาฮีน ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายทองแดง ทองบ้านทุ่ม - บ้านนางอังคณา โพธิ์ทอง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายเทียม หอมวัน - บ้านนายทองกรม โคตรประทุม ตำบลอุทัยสวรรค อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายอ้อ สอนน้อย - บ้านนายคำสอน เกร็ดค้อ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังประทุม หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายธวัชชัย เพชรบุญมี - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง