งบประมาณ 2560

14438993_1155846861120955_62534665_o14408253_1155846897787618_186969669_o

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอนากลาง อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ